Loại vật liệu lưu kho?

Đơn vị

1.Chọn giá đỡ của bạn

GIÁ XƯỞNG

3000 mm

Gỗ

Đế thép hàn bằng rôbốt

Trụ bằng thép ống

(800, 1200, 1400, 1600, 1800mm Chiều cao)

2.Chọn độ dày trụ

3.Nhập số lượng và kích thước đá

Gợi ý: số lượng đá tối đa trên mỗi khung