17. Thiết bị kẹp nâng dải phân cách bê tông ABL-320/5000
Thiết bị kẹp nâng dải phân cách bê tông ABL-320/5000
18. Thiết bị nâng thùng phuy 572
Thiết bị nâng thùng phuy 572
19. Thiết bị kẹp gạch
Thiết bị kẹp gạch
20. Thiết bị kẹp đá tảng ARL-800
Thiết bị kẹp đá tảng ARL-800
21. Thiết bị nâng chân không AVLP1-250kg
Thiết bị nâng chân không AVLP1-250kg
22. Thiết bị nâng chân không AVLP2-500kg
Thiết bị nâng chân không AVLP2-500kg
23. Thiết bị nâng chân không AVLP4-1000kg
Thiết bị nâng chân không AVLP4-1000kg
24. Thiết bị nâng chân không AVLM1
Thiết bị nâng chân không AVLM1
25. Thiết bị nâng chân không AVLM2-500Kg
Thiết bị nâng chân không AVLM2-500Kg
26. Thiết bị nâng chân không 160kg
Thiết bị nâng chân không 160kg
27. Thiết bị nâng đá lát
Thiết bị nâng đá lát
28. Thiết bị lát gạch chân không
Thiết bị lát gạch chân không
29. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện ARGL-500
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện ARGL-500
30. Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống) ARGL-500DS
Thiết bị nâng kính chân không dùng điện (Hai hệ thống) ARGL-500DS
31. Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
32. Thiết bị nâng chân không mini
Thiết bị nâng chân không mini
Loading bar