33. Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
34. Thiết bị nâng chân không mini
Thiết bị nâng chân không mini
35. Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
36. Thiết bị nâng chân không dùng cho xe nâng
Thiết bị nâng chân không dùng cho xe nâng
37. Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
38. Thiết bị nâng kính chân không 500kg
Thiết bị nâng kính chân không 500kg
39. Thiết bị nâng kính chân không 6 – 500
Thiết bị nâng kính chân không 6 – 500
40. Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
41. Thiết bị nâng kính chân không bằng điện 4 - 500kg
Thiết bị nâng kính chân không bằng điện 4 - 500kg
42. Thiết bị nâng chân không bằng điện 1000kg
Thiết bị nâng chân không bằng điện 1000kg
43. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
44. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
45. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
46. Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
47. Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống
48. Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Loading bar