33. Thiết bị nâng chân không 160kg
Thiết bị nâng chân không 160kg
34. Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
Thiết bị nâng Kính chân không MR-250
35. Thiết bị nâng kính chân không 500kg
Thiết bị nâng kính chân không 500kg
36. Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
Thiết bị nâng kính chân không 1000kg
37. Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
Thiết bị nâng chân không bơm tay AVLHP240/480
38. Thiết bị nâng chân không mini
Thiết bị nâng chân không mini
39. Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
Thiết bị nâng đá khối chân không 380kg
40. Thiết bị nâng chân không mâm đơn dùng cơ 650
Thiết bị nâng chân không mâm đơn dùng cơ 650
41. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL250-4
42. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL600-10
43. Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
Thiết bị nâng chân không dùng cơ AMVL1000-2
44. Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
Thiết bị kẹp nâng ống thép 305
45. Thiết bị kẹp ống
Thiết bị kẹp ống
46. Thiết bị kẹp ống tròn 1500
Thiết bị kẹp ống tròn 1500
47. Thiết bị kẹp ống tròn 2500
Thiết bị kẹp ống tròn 2500
48. Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
Thiết bị cẩu Pallet 2.5 tấn
Loading bar